Bel mij: 0299 - 40 60 29
Online Agenda

Algemene Voorwaarden Vividus/IboraZant

Algemene voorwaarden voor de praktijk van Vividus en alle werkzaamheden van Ibora Zant – geldig vanaf 1 februari 2013.

Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Vividus/IboraZant en zijn cliënt(en), en zijn een onverbrekelijk onderdeel van die overeenkomst.

Overeenkomst
De begeleiding geschiedt volgens een vooraf met de cliënt overeengekomen begeleidingstraject op het gebied van Personal Ontwikkeling en Vitaliteit. Voor de begeleidingsconsulten worden afspraken gemaakt over tijd, plaats en duur van elk consult. Omdat de praktijk aan huis wordt gehouden, wordt de cliënt verzocht niet eerder dan 10 minuten voor gemaakte afspraak tijd aanwezig te zijn.

Verhindering Cliënt
Bij verhindering van de gemaakte afspraak dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan Vividus/IboraZant door te geven. Als een consult niet minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd, is Vivdius/IboraZant gerechtigd de kosten voor het consult in rekening te brengen. Indien de gemaakte afspraak op een maandag is, gaat de termijn van 24 uur in op de voorafgaande vrijdag – 18.00 uur.

 

Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt Vividus/IboraZant de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven (incl. BTW) er gelden. Vividus/IboraZant is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren na het afsluiten van de overeenkomst. Op 1 januari van elk kalenderjaar kan er een tariefwijziging plaatsvinden.

Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan Vividus/IboraZant contant te geschieden aan het einde van het consult. De cliënt ontvangt bij betaling een kwitantie. Indien overeengekomen is dat de betaling via een factuur geschiedt, dient betaling plaats te vinden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Aansprakelijkheid
Het advies van IboraZant is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Net zoals een arts niet kan garanderen dat een bepaalde behandeling of medicijn aanslaat.
Vividus/IboraZant sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de trainingen, coaching of workshops van Vividus/IboraZant. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingsdeskundige nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Vividus/IboraZant om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Vividus/IboraZant ten allen tijde beperkt worden tot ten hoogste 2x het tarief van 1 consult. Vividus/IboraZant is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekende en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Overmacht Vividus/IboraZant 
Vividus/IboraZant heeft het recht de overeengekomen consulten op te schorten indien zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen omstandigheden welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, zoals ziekte. Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Informatie via de Vividus/IboraZant website
De informatie die u op de Vividus/IboraZant website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. 

 • HEB JE VAN ALLES AL GEPROBEERD MAAR VAL JE STEEDS TERUG IN OUD GEDRAG?

  Met Hypnose bereik je moeiteloos blijvende resultaten!


  Ja, boek mij in
 • Contactgegevens
  Praktijk adres Monnickendam:
  Pieterappelplein 13, Monnickendam

  Email: info@vividus.nl
  Telefoonnr: 0299-40 60 29
  Aangesloten bij

  logos

  Copyright © 2014 - All rights reserved - Vividus